Yönetim Sistemleri Politikası

OYAK Maden Metalürji demir çelik sektöründe ulusal ve uluslararası standartlara uygun çelik ürünleri üreterek ülkemiz ekonomisine katkı sağlar

Tüm faaliyetlerimizi yasalara ve uygulanabilir diğer şartlara uygun, paydaşlarına değer yaratan, sorumlu ve hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla sürdürürüz.

İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre, Kalite, Enerji ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri politikamız; süreçlerle yönetime, hedeflerimize uygun kaynak sağlamaya, sistemleri ve performansı sürekli iyileştirmeye, tüm çalışanlarımızın bilincini artırmaya ve sorumlulukları kapsamında liderlik göstermeleri için fırsat tanımaya dayanır.

İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre, Kalite, Enerji ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemlerimizin ilkeleri aşağıda verilmiştir:

İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Riskleri belirleyip sistematik olarak yöneterek “Kazasız Çelik” üretmek,
 • Çalışma ortamları ile prosesleri sağlıklı, güvenli halde tutarak işe bağlı kazaları ve hastalıkları önlemek ve çalışanlarımızın sağlığını korumak,
 • Tüm çalışanlarımızın katılımı ve fikirleriyle şekillenen sürdürülebilir güvenlik kültürünü yaygınlaştırmak,
 • Önemli ölçüde üretim ve iş kaybına sebep olabilecek proses ve tehlikeli maddelerden kaynaklı Büyük Endüstriyel Kazaların önlenmesi için Güvenlik Yönetim Sistemini uygulamak ve sürekliliğini sağlamak,

Çevre

 • Yaşam döngüsü ve sürdürülebilir kalkınma bakış açısıyla teknik, ekonomik ve ticari değerlendirmeler sonucu çevreci teknolojiler uygulamak, doğal kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanmak ve biyoçeşitliliği korumak,
 • Artıkları kaynağında azaltmak, geri kazanım yöntemlerimizi geliştirmek ve geri kazanımı teşvik etmek,
 • Çalışanlarımızı, müşterilerimizi, tedarikçilerimizi, toplumu ve devleti de içine alan tüm paydaşlarımızı OYAK Maden Metalürji'nin çevreye bakış açısı, uygulamaları ve elde ettiği sonuçlar hakkında açık iletişim kurarak bilgilendirmek ve bilinçlendirmek,

Kalite

 • Müşteri odaklılığı etkin bir iletişim ile organizasyonun bütününe yaymak,
 • Yenilikçilik kültürünü yaygınlaştırarak müşterilerimize yeni ürünler sunmak ve ciromuzu artırmak,
 • Tüm süreçlerimizde sürekli olarak verimlilik ve maliyet odaklı proje ve iyileştirmeler yaparak rekabet gücümüzü artırmak,

Enerji

 • Enerji verimliliğini artıran teknolojik yenilikleri uygulamak,
 • Açığa çıkan yan ürün gazlardan ve atık ısılardan en üst düzeyde yararlanmak,
 • Sistematik ölçüm ve izleme ile enerji kayıplarını en aza indirmek,

Bilgi Güvenliği

  • Çalışanlarımızın; üretilen, işlenen ve paylaşılan kurumsal bilginin bir değer olduğu konusunda farkındalığını sağlamak,
  • Kurumsal bilgi varlıklarını ve bilgi işlenen ortamları tanımlamak, risklerini sistematik olarak yönetmek ve güvenlik açıkları ile ilgili önlemleri almak, bilgi varlıkları üzerinde etkin kontrolleri sağlamak ve bu kapsamda gerekli rol ve sorumlulukları tanımlamak,
  • Bilgi alışverişinde bulunduğumuz paydaşlarımızın bilgi güvenliği gereklerini dikkate almak, değerlendirmek ve bilgilerinin güvenliğini sağlamak.

OYAK Maden Metalürji olarak, benimsediğimiz bu ilkeleri gözetecek, davranışlarımıza ve iş yapış biçimlerimize yansıtacağız.

Bu politika, OYAK Maden Metalürji Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza tarafından imzalanmış ve 05.11.2018 tarihinde duyuru ile yayımlanmıştır.

© 2023 İskenderun Demir ve Çelik A.Ş Tüm Hakları Saklıdır.